Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo le prime due giornate:


AJPW “Champion Carnival 2016” – Classifica al 10/04:

Gruppo A

1. Kengo Mashimo [3]
Naoya Nomura [2]
Super Tiger II [2]
2. Kento Miyahara [1]
3. Jun Akiyama [0]
The Bodyguard [0]
Daisuke Sekimoto [0]

Gruppo B

1. Atsushi Aoki [2]
Takao Omori [2]
Ryouji Sai [2]
Zeus [2]
2. Jake Lee [0]
Yutaka Yoshie [0]
Hideyoshi Kamitani [0]