Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo quattro giornate:
 
AJPW CHAMPION CARNIVAL 2014
 
Gruppo A
 
1. Suwama [4] 
    Akebono [4] 
2. Takao Omori [2] 
3. Kento Miyahara [0] 
    Osamu Nishimura [0] 
    Kendo KaShin [0] 
 
Gruppo B
 
1. Go Shiozaki [4] 
    Joe Doering [4] 
2. Jun Akiyama [2] 
    Yutaka Yoshie [2] 
3. Zeus [0] 
    KENSO [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling