Di seguito la classifica del Torneo dopo quattro giornate:
 
AJPW "Junior Battle Of Glory 2015" – Classifica al 11/02 
 
Gruppo A
 
1. Keisuke Ishii [4] 
    Takeshi Minamino [4] 
2. Atsushi Aoki [2] 
    Ultimo Dragon [2] 
3. Yohei Nakajima [0] 
 
Gruppo B
 
1. Yoshinobu Kanemaru [2] 
    Kotaro Suzuki [2] 
    SUSHI [2] 
    Hikaru Sato [2] 
2. Soma Takao [0]
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling