Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 6 giornate:
 
 
AJPW "Junior Tag Battle Of Glory 2015" – Classifica al 19/10:
 
1. Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) [5] 
2. Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [4] 
3. Takeshi Minamino & Manjimaru [2] 
    Yoshinobu Kanemaru & Ultimo Dragon [2] 
5. XCeed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) [1] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling