Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 8 Giornate:
 
AJPW "Real World Tag League 2014" – Classifica al 29/11
 
1. Xceed (Go Shiozaki & Kento Miyahara) [8] 
2. Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [7] 
3. Akebono & Yutaka Yoshie [6] 
    Evolution (Suwama & Joe Doering) [6] 
4. Big Guns (Zeus & The Bodyguard) [4] 
    Kengo Mashimo & Tank Nagai [4] 
    Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) [4] 
5. Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [1] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling