Al via Sabato l'edizione 2014 della World Tag League della NJPW.
L'annuale Torneo riservato ai Tag Team andarà in scena dal 22 Novembre al 7 Dicembre, ecco i Team e il calendario degli scontri:
 
NJPW " World Tag League 2014" 22/11 – 07/12 – Team Partecipanti e Incontri:
 
Gruppo A
 
– Hiroshi Tanahashi & Yoshitatsu 
– TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) 
– Tetsuya Naito & La Sombra (CMLL) 
– CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) 
– BULLET CLUB (AJ Styles & Yujiro Takahashi) 
– BULLET CLUB (Karl Anderson & Doc Gallows) 
– IronGodz (Rob Conway & Jax Dane (NWA) 
– The Kingdom (Michael Bennett & Matt Taven) (RoH) (w/Maria Kanellis) 
 
Gruppo B
 
– GBH (Togi Makabe & Tomoaki Honma) 
– Yuji Nagata & Manabu Nakanishi 
– Hirooki Goto & Katsuyori Shibata 
–  CHAOS (Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii) 
– Toru Yano & Kazushi Sakuraba 
– Minoru Suzuki & Takashi Iizuka 
– Killer Elite Squad (Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.) 
– BULLET CLUB (Bad Luck Fale & Tama Tonga) 
 
22/11 Tokyo Korakuen Hall
 
– Gruppo A: Hiroshi Tanahashi & Yoshi Tatsu vs. Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI 
– Gruppo A: Tetsuya Naito & La Sombra vs. AJ Styles & Yujiro Takahashi 
– Gruppo B: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hirooki Goto & Katsuyori Shibata 
– Gruppo B: Minoru Suzuki vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 
– Gruppo A: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Rob Conway & Jax Dane 
 
23/11 Aichi Toyohashi Gymnasium 
 
– Gruppo A: Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs. Michael Bennett & Matt Taven 
– Gruppo B: Hirooki Goto & Katsuyori Shibata vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga 
– Gruppo B: Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 
– Gruppo B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Yu ji Nagata & Manabu Nakanishi 
– Gruppo A: Karl Anderson & Doc Gallows vs. Rob Conway & Jax Dane 
 
24/11 Kyoto KBS Hall
 
– Gruppo B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii 
– Gruppo A: Hiroshi Tanashi & Yoshitatsu vs. Tetsuya Naito & La Sombra 
– Gruppo A: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Karl Anderson & Doc Gallows 
– Gruppo A: Michael Bennett & Matt Taven vs. AJ Styles & Yujiro Takahashi 
– Gruppo B: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga 
 
27/11 Tottori Industrial Gymnasium 
 
– Gruppo A: Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs. Rob Conway & Jax Dane 
– Gruppo A: Tetsuya Naito & La Sombra vs. Michael Bennett & Matt Taven 
– Gruppo B: Toru Yano & Kazushi Sakuraba vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga 
– Gruppo B: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka 
– Gruppo B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 
 
28/11 Hiroshima Green Arena Small Arena 
 
– Gruppo A: Hiroshi Tanahashi & Yoshitatsu vs. AJ Styles & Yujiro Takahashi 
– Gruppo B: Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka 
– Gruppo A: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI 
– Gruppo B: Hirooki Goto & Katsuyori Shibata vs. Toru Yano & Kazushi Sakuraba 
– Gruppo B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga 
– Gruppo A: Tetsuya Naito & La Sombra vs. Karl Anderson & Doc Gallows 
 
29/11 Zentsuji Civic Gymnasium 
 
– Gruppo A: Hiroshi Tanahashi & Yoshitatsu vs. Rob Conway & Jax Dane 
– Gruppo A: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. yugiro e styles 
– Gruppo A: Michael Bennett & Matt Tavenvs. Karl Anderson & Doc Gallows 
– Gruppo B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Toru Yano & Kazushi Sakuraba 
– Gruppo B: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 
 
30/11 Imabari Texture Port 
 
– Gruppo B: Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga 
– Gruppo B: Hirooki Goto & Katsuyori Shibata vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 
– Gruppo A: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tetsuya Naito & La Sombra 
– Gruppo B: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Toru Yano & Kazushi Sakuraba 
– Gruppo A: Rob Conway & Jax Dane vs. Michael Bennett & Matt Taven 
 
02/12 Hakata Star Lane 
 
– Gruppo A: Hiroshi Tanahashi & Yoshitatsu vs. Michael Bennett & Matt Taven 
– Gruppo A: Tetsuya Naito & La Sombra vs. Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI 
– Gruppo B: Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii vs. Toru Yano & Kazushi Sakuraba 
– Gruppo A: AJ Styles & Yujiro Takahashi vs. Karl Anderson & Doc Gallows 
– Gruppo B: Hirooki Goto & Katsuyori Shibata vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka 
– Gruppo B: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga 
 
03/12 Oita Beppu Beacon Plaza 
 
– Gruppo A: Hiroshi Tanahashi & Yoshitatsu vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima 
– Gruppo A: Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs. Karl Anderson & Doc Gallows 
– Gruppo B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Hirooki Goto & Katsuyori Shibata 
– Gruppo B: Toru Yano & Kazushi Sakuraba vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka 
– Gruppo B: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii 
– Gruppo A: AJ Styles & Yujiro Takahashi vs. Rob Conway & Jax Dane 
 
05/12 Osaka Central Gymnasium Sub-Arena 
 
– Gruppo A: Hiroshi Tanahashi & Yoshi Tatsu vs. Karl Anderson & Doc Gallows 
– Gruppo A: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Michael Bennett & Matt Taven 
– Gruppo A: Tetsuya Naito & La Sombra vs. Rob Conway & Jax Dane 
– Gruppo A: Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs. AJ Styles & Yujiro Takahashi 
– Gruppo B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka 
– Gruppo B: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga 
– Gruppo B: Hirooki Goto & Katsuyori Shibata vs. Shinsuke Nakamura & Tomohiro Ishii 
– Gruppo B: Toru Yano & Kazushi Sakuraba vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. 
 
07/12 Aichi Prefectural Gymnasium 
 
– Finale: Gruppo A #1 vs. Gruppo B #1 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling