Ecco i risultati della prima notte della New Japan Cup 2018:

  • CHAOS battono Tomoyuki Oka, Shota Umino, & Tetsuhiro Yagi [**¾]
  • KES battono Tanga Loa & Bad Luck Fale [**]
  • Suzuki-gun battono BUSHI, SANADA, & Tetsuya Naito [**¾]
  • Suzuki-gun battono Toa Henare, David Finlay, & Hiroshi Tanahashi [**¾]
  • YOSHI-HASHI & Kazuchika Okada battono Chase Owens & Kota Ibushi [***]
  • New Japan Cup 2018 First Round Match: Juice Robinson batte Yujiro Takahashi [***¾]
  • New Japan Cup 2018 First Round Match: Michael Elgin batte Tomohiro Ishii [****½]