Di seguito la classifica aggiornata della "Junior Heavyweight Tag League 2015" dopo le prime due giornate:
 
 
NOAH "Junior Heavyweight Tag League 2015" – Classifica al 08/09:
 
Gruppo A
 
1. Genba Hirayanagi & Captain NOAH [2] 
    Taiji Ishimori & Masamune [2] 
2. Suzuki-gun (El Desperado & TAKA Michinoku) [0] 
    KUDO & Kouta Umeda [0] 
    Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. [0] 
 
Gruppo B
 
1. Cho Kibou-gun (Kenou & & Hajime Ohara) [4] 
2. Super Crazy & Hitoshi Kumano [2] 
3. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada [0] 
    SFU (Shiori Asahi & Kaji Tomato) [0] 
    Buffalo & Billy Ken Kid [0] 
 
Fonte: CPuroresuSpirit & ZonaWrestling