Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 9 giornate:
 
NOAH "NTV G+ CUP Jr. HW Tag League 2014" al 29/07:
 
Gruppo A
 
1. Jushin Thunder Liger & Tiger Mask IV [6] 
2. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. [4] 
    Cho Kibou- Gun (Kenou & Hajime Ohara) [4] 
3. Super Crazy & Matt Striker [2] 
4. Genba Hirayanagi & Kikutaro [0] 
 
Gruppo B
 
1. BRAVE (Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge) [6] 
2. Daisuke Harada & Quiet Storm [4] 
    Shiori Asahi & Hiro Tonai [4] 
3. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano [2] 
4. Rocky Lobo & Jinzo [0] 
 
Fonte:  PuroresuSpirit & ZonaWrestling