I risultati delle giornate dell’annuale Torneo della AJPW andate in scena nei giorni scorsi:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #9
Domenica 24 Novembre – Takamatsu, Kagawa (Japan)

 • Atsushi Maruyama batte Hokuto Omori (5:27)

Six Man Tag Team Match

 • Keiichi Sato, Kotaro Suzuki & UTAMARO battono Atsuki Aoyagi, Black Menso-re & Takao Omori (7:33)

Tag Team Match

 • Hikaru Sato & Yusuke Okada battono Dan Tamura & Koji Iwamoto (10:12)

Eight Man Tag Team Match

 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & The End (Odinson & Parrow) battono NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi), Joel Redman & Yoshitatsu (12:13)

Real World Tag League 2019 Match

 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) [6] battono Gianni Valletta & Takashi Yoshida [4] (12:04)
 • Joe Doering & Jun Akiyama [8] battono Ryouji Sai & Zeus [4] (15:37)

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #10
Martedì 26 Novembre – Fukuoka, Kyushu (Japan)

Tag Team Match

 • Masayuki Mitomi & UTAMARO battono Hokuto Omori & Koji Iwamoto (7:23)
 • Hikaru Sato & Yusuke Okada battono Atsuki Aoyagi & Atsushi Maruyama (9:46)

Six Man Tag Team Match

 • Dan Tamura, Joe Doering & Jun Akiyama battono Black Menso-re, Gianni Valletta & Takao Omori (9:28)
 • The End (Odinson & Parrow) & KING battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Koji Niizumi (10:31)

Real World Tag League 2019 Match

 • Joel Redman & Yoshitatsu [2] battono NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) [6] (10:53)
 • NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [4] battono Ryouji Sai & Zeus [4] (23:31)