I risultati delle giornate dello storico Torneo Tag Team andate in scena questo Weekend:

AJPW Real World Tag League 2020 – Day #6
Venerdì 4 Dicembre – Nagoya, Aichi (Japan)

Six Man Tag Team Match

 • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Ryuki Honda battono Akira Francesco, Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO (9:19)
 • Black Menso-re, Konaka & Takao Omori battono Daimonji So, Ishikiri & Yusuke Okada (8:06)

Tag Team Match

 • Hokuto Omori & Yusuke Kodama battono Alejandro & UTAMARO (7:01)

Real World Tag League 2020 Match

 • Ryouji Sai & Yoshitatsu [4] battono Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) [2] (9:52)
 • Masato Tanaka & TAJIRI [6] battono Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) [6] (6:48)
 • JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) [6] battono Abdullah Kobayashi & Daisuke Sekimoto [6] (11:39)
 • Kento Miyahara & Yuma Aoyagi [6] battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [4] (24:17)

AJPW Real World Tag League 2020 – Day #7
Sabato 5 Dicembre – BandaJiima, Niigata (Japan)

 • Akira Francesco batte Alejandro (7:04)

Six Man Tag Team Match

 • Black Menso-re, Takao Omori & Yusuke Okada battono Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Ryuki Honda (9:25)

Tag Team Match

 • Hokuto Omori & Yusuke Kodama battono Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO (9:17)

Real World Tag League 2020 Match

 • Kento Miyahara & Yuma Aoyagi [8] battono Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) [2] (13:00)
 • Abdullah Kobayashi & Daisuke Sekimoto [8] battono Ryouji Sai & Yoshitatsu [4] (13:09)
 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [6] battono Masato Tanaka & TAJIRI [6] (7:55)
 • JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) [8] battono Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) [6] (16:19)