I risultati dello Show andato in scena Martedì a Tokyo:


DDT BOYZ Hina Matsuri Special – Onna Matsuri #9
Martedì 1° Marzo – Tokyo (Japan)

– Yukio Sakaguchi batte Makoto Oishi (6:22)

– Kazuki Hirata batte Guanchulo (7:59)

Tag Team Match

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) vs. Akito & Soma Takao finisce in Parità per Time Limit (20:00)

MAX Maximo Title Match

– Daisuke Sasaki (c) batte Mizuki Watase (8:24) e mantiene il Titolo

Six Man Tag Team Match

– HARASHIMA, Keisuke Ishii & Masa Takanashi battono Kota Umeda, Kouki Iwasaki & Shunma Katsumata (14:30)