I risultati dello Show andato in scena il 3 Aprile a Ito, Shizuoka:


DDT Dramatic Gran Illumi
Domenica 3 Aprile – Ito, Shizuoka (Japan)

Tag Team Match

– Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki battono Gota Ihashi & Tomomitsu Matsunaga (5:10)

– T2Hide (Kazuki Hirata & Toru Owashi battono Guanchulo & Shunma Katsumata (7:33)

– Danshoku Dino & Makoto Oishi battono Kota Umeda & Masa Takanashi (8:41)

DDT Extreme Title Match

– Super Sasadango Machine (c) batte Shigehiro Irie (8:34) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

– Smile Squash (Akito & Yasu Urano) battono Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Soma Takao) (10:47)

Falls Count Anywhere Fall Eight Man Tag Team Match

– HARASHIMA, Saki Akai, Sanshiro Takagi & Yukio Sakaguchi battono Happy Motel (Antonio Honda, Hiroshi Fukuda, Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) (18:48)