I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Fukushima:


DDT Gorgeous Night – Ganbaro Fukushima
Domenica 13 Marzo – Fukushima (Japan)

MAX Maximo Title Match

– Daisuke Sasaki (c) batte Gota Ihashi (7:30) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

– Soma Takao & Tomomitsu Matsunaga battono Akito & Guanchulo (8:57)

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata (11:28)

– Antonio Honda & Cherry battono Danshoku Dino & Makoto Oishi (12:04)

Six Man Tag Team Match

– Shuten Doji (Kota Umeda, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) battono T2Hide (Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi & Toru Owashi) (11:47)

– Smile Squash (HARASHIMA & Yasu Urano) & Gorgeous Matsuno battono Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) & Kouki Iwasaki (12:34)