I risultati della prima giornata del Torneo andata in scena lo scorso Venerdì a Nagoya, Aichi:


ZERO1 “Fire Festival 2016” – Day #1
Venerdì 8 Luglio – Nagoya, Aichi

Fire Festival 2016 Match

Masato Tanaka [5] batte Buffa per Forfait [0]

Tag Team Match

Takaya Shibayama & Takuya Sugawara battono Shinya Ishida & Yoshikazu Yokoyama (7:59)

Ikuto Hidaka & Masato Tanaka battono Makoto Renka & Michio Kageyama (10:40)

Fire Festival 2016 Match

Shogun Okamoto [5] batte Ryota Hama [0] (7:30)

KAMIKAZE [5] batte James Raideen [0] (8:43)

Kohei Sato [5] batte Fujita Hayato [0] (10:40)

Yusaku Obata [5] batte Shinjiro Otani [0] (17:36)