Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 8 giornate:
 
ZERO1 "Fire Festival 2014"  Classifica al 01/08
 
Gruppo A
 
1. KAI [7] 
2. Daisuke Sekimoto [5] 
3. Yusaku Obata [4] 
    Hideki Suzuki [4] 
    Ryouji Sai [4] 
    Tama Williams [4] 
 
Gruppo B
 
1. Daemon Ueda [6] 
2. Masato Tanaka [6] 
    Kohei Sato [5] 
3. Shinjiro Ohtani [4] 
    Yoshikazu Yokoyama [4] 
4. Kazuki Hashimoto [3] 
 
Fonte: PuroresuSpirit &  ZonaWrestling