Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo quattro giornate:
 
AJPW "Junior Tag Battle Of Glory 2015" – Classifica al 17/10:
 
1. Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) [3] 
2. Takeshi Minamino & Manjimaru [2] 
    Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [2] 
    Yoshinobu Kanemaru & Ultimo Dragon [2] 
3. XCeed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) [1] 
 
Fonte: PuroresuSpirt & ZonaWrestling