I risultati dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Kobe, Hyogo:


AJPW Summer Explosion 2016
Sabato 20 Agosto – Kobe, Hyogo (Japan)

Tag Team Match

– Naoki Tanizaki & Yuma Aoyagi battono HAYATA & Naoya Nomura (9:46)

– Gabaiji-chan & The Bodyguard battono SUSHI & Takao Omori (13:02)

GAORA TV Title Match

– Billy Ken Kid batte Yohei Nakajima (c) (11:58) e diventa Nuovo Campione!!!

All Asia Tag Team Title Match

– Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) (c) battono Rey Paloma & Shoichi Uchida (16:57) e mantengono i Titoli

Six Man Tag Team Match

– NEXTREAM (Jake Lee & Kento Miyahara) & Shuji Ishikawa battono Rikiya Fudo, Ryouji Sai & Tatsuhito Takaiwa (15:45)

– Suwama batte Zeus (18:24)

AJPW World Tag Team Title Match

– Strong BJ (Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi) (c) battono Daichi Hashimoto & Jun Akiyama (22:31) e mantengono i Titoli